kepala bidang pengendalian lalu lintas dan perparkiran

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN

Nama                                : SUNANDAR MANTO ALAM, SH.MA

NIP                                    : 19710330 200604 1 014

Tempat Tanggal Lahir    : Kotabaru, 30 Maret 1971

Pendidikan                       : S2

 

Uraian Tugas 

 • Bidang Pengendalian lalulintas dan Perpakiran mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengendalian lalulintas dan Perpakiran.
 • Bidang Pengendalian lalulintas dan Perpakiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengendalian lalu lintas dan perpakiran;
 2. Pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian lalu lintas dan perpakiran;
 3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian lalu lintas dan perpakiran;
 4. Evaluasi dan pelaporan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 • Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengendalian lalulintas dan Perpakiran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian lalulintas;
 2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian perpakiran;
 3. Melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengendalian lalu lintas dan perpakiran;
 4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian lalu lintas dan perpakiran dengan instansi terkait
 5. Menyelenggarakan pelayanan umum bidang pengendalian lalu lintas dan perparkiran.
 6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas